نکاتی دربـاره حرز امام جواد (علیه السلام) مد نظـر داشته باشید که با بستن این حرز شما در حفاظت خداوند متعال متعال متعال قرار گرفته اید. بـعد هیچ کس و هیچ چیز را اثر گذار در نفع و زیان خود جز خدا ندانید و این خداست که حوادثی را به لطف و رحمت خود از […]