تاثیر فضای مجازی بر مشغله مردم!

تاثیر فضای مجازی بر کیفیت زندگی ما! این سئوالی است که چند روزه ذهن من رو درگیر کرده است. نمیدانم شما چه جوابی برای آن دارید. هر گاه توی خیابان رانندگی میکنم سرعت های ماشین ها اجازه ی عبور و مرور راحت به پیاده روان را نمیدهد و خطر بیشتر به ما نزدیک شده است، […]