پاک کن ها رسما از سال 1858 به مدادها پیوستند. شاید بپرسید مردم برای پاک کردن اشتباه هایشان از چه استفاده می کردند؟ نکته بسیار جالب همین جاست. پیش از این، چیزی به نام پاک کن ساخته نشده بود بلکه مردم از تکه های بیات شده نان باگت استفاده می کردند. در واقع، خرده نان […]