راز همینگوی در نگارش بهترین مطالب چیست؟ استفاده از مداد! گفته می‌شود که میزان گرافیت درون مداد برای کشیدن یک خط به طول 35 مایل یا نوشتن 45000 کلمه کافی است. اگر این نظریه صحت داشته باشد، ارنست همینگوی احتمالاً برای نوشتن داستان پیرمرد و دریا (27000 کلمه) تنها یک مداد مصرف کرده است. البته […]